GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

1.1. Mapiki, kişi ve kurumlar için, satılık / kiralık yeni ve ikinci el gayrimenkul ilanlarının kullanıcı tercihleri göz önünde bulundurularak sunulduğu bir ticaret platformudur.

1.2. Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Depo Yolu Sok. One Block Plaza No:16 İç Kapı No:1-2-3 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Mapiki Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca “Mapiki” olarak anılacaktır) olarak [*] adresinden erişilen internet sitesini (“Portal”), Portal’a üye olarak veya olmayarak (Portal’a üye olan kullanıcılar (“Üye”), üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm kullanıcılar ise (“Kullanıcı”) olarak anılacaktır) kullanan kullanıcılara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve korunması için gereken özeni göstermekteyiz.

1.3. İşbu politikanın (“Politika”) amacı Portal Kullanıcı’larını kişisel verilerine yönelik kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesidir.

2. Mapiki Tarafından İşlenen Kullanıcı Verileri

2.1. Mapiki tarafından Kullanıcı tercihlerine göre filtrelenmiş ilanların görüntülenebilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Ayrıca Üye’lere ait hizmetlerin kullanımı için gerekli olduğu ölçüde Kullanıcı’lar için genel olarak işlenen çerezlere ek olarak Üye oturumu ile Üye tercihlerini yönetmek için gerekli çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Politikamız’a bakabilirsiniz.

2.2. Mapiki tarafından Üye’lere ait isim, soyisim, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresleri, ziyaret bilgileri ve diğer trafik verileri işlenmektedir.

2.3. Kullanıcı’lar tarafından Mapiki’ye ulaştırılan tüm diğer veriler ulaşım amacının ilgili olduğu düzenlemelere uygun olarak işlenmektedir.

3. Kullanıcı Verilerinin Toplanma ve Saklanma Yöntemleri

3.1. Kullanıcı’lara ait çerezlerin toplanma ve saklama yöntemleri hakkında detaylı bilgi Çerez Politikamızda yer almaktadır.

3.2. Üye’lere ait isim, soyisim, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası bilgileri üyelik anında Üye’nin kendisinden elektronik ortamda alınmaktadır.

3.3. Kullanıcı’lar tarafından Mapiki’ye ulaştırılan diğer veriler, bu kişiler tarafından “@xxx.yyy.zz” uzantılı kurumsal e-posta adreslerine gönderilen e-postalar aracılığıyla toplanmaktadır.

4. Kullanıcı Verilerinin İşlenmesinde Dayanılan Hukuki Sebepler ve İşlenme Amaçları

4.1. Kullanıcı’lara ait çerezler Portal’ın işlevinin yerine getirilebilmesi ve Kullanıcı tercihlerine göre filtrelenmiş ilanların görüntülenebilmesi amacıyla, kullanım sözleşmesinin ifası için gerekli olduğu ve taraflara ait olduğu ölçüde KVKK m. 5(2)(c) bendine, bunun dışında KVKK m. 5(2)(f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebine dayanarak işlenmektedir.

4.2. Üye’lere ait isim, soyisim, doğum tarihi gibi kimlik verileri üyelik ilişkisinin kurulması ve Üye’lere yönelik arayüzler ile hizmetlerin sunulması amacıyla KVKK m. 5(2)(c) bendine ve KVKK m. 5(2)(f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebine dayanarak işlenmektedir.

4.3. Üye’lere ait e-posta adresi ve telefon numarası gibi iletişim verileri üyelik sözleşmesinin ifası, Üye’lerin bilgilendirilmesi, Üye’lere yönelik hizmetlerin getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde Üye’ler ile iletişime geçilmesi amaçlarıyla KVKK m. 5(2)(a), KVKK m. 5(2)(c) bentleri ile KVKK m. 5(2)(f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebine dayanarak işlenmektedir.

4.4. Kullanıcı’lara ait trafik bilgileri Mapiki’nin yer sağlayıcı olarak sahip olduğu yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla KVKK m. 5(2)(a) uyarınca kanunda açıkça öngörülmüş olması ve KVKK m. 5(2)(ç) uyarınca Mapiki’nin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olması sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

4.5. Kullanıcı’lar tarafından Mapiki’ye “@xxx.yyy.zz” uzantılı e-posta adreslerine gönderilen e-postalar aracılığıyla toplanan kişisel veriler alenileştirildiği ölçüde KVKK m. 5(2)(d) bendine ve geri kalan hususlar bakımından KVKK m. 5(2)(f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebine dayanarak işlenmektedir.

5. Kullanıcı Verilerinin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

5.1. Kullanıcı verileri Mapiki’nin inisiyatifiyle yurtiçi veya yurt dışında yer alan üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

5.2. Mapiki, kişisel verilerin korunması hukuku ve ilgili diğer hukuki düzenlemeler uyarınca yükümlü olduğu ölçüde kullanıcı verilerini hukuka uygun şekilde ve gerekli tedbirleri alarak yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecektir.

6. Kullanıcı Verilerinin Güvenliği, Muhafazası ve İmhası

6.1. Mapiki, işlediği kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

6.2. Mapiki, işlediği kişisel verilerin, sunulan hizmetten en iyi şekilde faydalanılabilmesi için işbu Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları’nda belirtilen şartlar çerçevesinde ve Kullanım Koşulları’nın mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmek adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

6.3. Çerezlere ilişkin süreler saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı’lara ait trafik verileri 5651 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta öngörüldüğü sürelere uygun şekilde 6 ay boyunca, muhafaza edilmektedir. Buna ek olarak, Mapiki, Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayacaktır.

6.4. Kullanıcı’lara ait, bu metinde belirtilen tüm kişisel veriler Mapiki tarafından yönetilen ve yurt içinde bulunan sunucularda, elektronik ortamda muhafaza edilmektedir.

6.5. Kullanıcı verilerinin muhafaza edildiği fiziksel ortamlara ya da elektronik sistemlere yapılan saldırılar sonucunda zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Mapiki ilgili kişi statüsündeki Kullanıcı’ları ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunu derhal bilgilendirir.

7. Kullanıcıların Hakları ve Başvuru

7.1. KVKK m. 11 uyarınca kişisel verileri işlenen Kullanıcı’lar Mapiki’ye başvurarak:

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi. Bu politikada ve ilgili hukuki düzenlemelerde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii. Kişisel verileri ile yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

7.2. Kullanıcı’lar yukarıda belirtilen haklara ilişkin talepleri 10 Mart 2018 tarihinde 30356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği uyarınca yazılı olarak veya aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak Mapiki’ye iletebilirler:

– Güvenli elektronik imza ile [Email adresi] adresine bir e-posta göndererek, veya

– Şahsi Kayıtlı e-Posta (KEP) adresini kullanarak, Mapiki’nin KEP adresine (Mapiki KEP Adresi) bir e-posta göndererek, veya

– Şu bilgileri içeren atacağı el yazısı imzası ile, [Adres] adresine yapacağı şahsi başvuru veya bu adrese Noter marifetiyle gönderilecek bir bildirim ile:

o İlgili Kişinin irtibat bilgileri:

* Ad Soyad

* TCKN

* Telefon veya Cep Telefonu Numarası

* E-posta adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa)

* Şahsi KEP Adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa)

* Adres (Cevabın posta yoluyla gönderilmesi isteniyorsa)

o İlgili Kişinin Mapiki ile ilişkisine ilişkin açıklamalar (kullanıcı, aday çalışan, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi gibi):

o İlgili Kişinin KVKK md. 11 kapsamında talebi

o İlgili Kişinin İmzası ve Tarih (kağıt ortamda başvuru yapılması halinde).

7.3. Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile Mapiki’ye iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen olan tarifedeki ücret ilgili kişiye yansıtılacaktır.

7.4. Başvurunun yapıldığı yönteme göre talebin ilgili kişiden geldiğini teyit etmek ve ilgili kişinin mahremiyetini korumak amacıyla Mapiki bazı doğrulamalar gerçekleştirebilir. Başvuru, talebinizin niteliğine bağlı olarak en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

7.5. İşbu Politika metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Yapılacak değişiklikler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma yükümlülüğü düzenlemeleri uyarınca Üye’lere, Portal’a üye olurken verdikleri e-posta adresine gönderilecek bir e-posta ile ayrıca bildirilecektir.